เครื่องเสียงกลางแจ้ง เครื่องเสียงเคลื่อนที่ (Public Address)

เครื่องเสียงกลางแจ้ง หรือ Public Address (P.A.) คือ ระบบกระจายเสียงสาธารณะ ที่ใช้ในวัตถุประสงค์สำหรับการกระจายเสียงครอบคลุมไปยังผู้ฟังจำนวนมากในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่กลางแจ้งต่าง ๆ เช่น ลานคอนเสิร์ต ลานดนตรี สนามกีฬา ลานจัดงานกลางแจ้ง ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า และลานจอดรถ เป็นต้น

เครื่องเสียงกลางแจ้ง

องค์ประกอบของเครื่องเสียงกลางแจ้ง

เมื่อพูดถึงองค์ประกอบของเครื่องเสียงกลางแจ้ง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงกลางแจ้งขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตาม จะมีองค์ประกอบหลัก 3 ส่วนด้วยกัน ดังนี้

 1. ภาคสัญญาณเข้า (Input) เป็นภาคส่วนกำเนิดเสียง หรือส่วนที่ทำหน้าที่รับเข้าเสียงเพื่อเปลี่ยนคลื่นเสียงให้เป็นคลื่นไฟฟ้าความถี่เสียง ได้แก่อุปกรณ์ เช่น ไมโครโฟน หรืออุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เช่น เครื่องเล่นแผ่นเสียง เครื่องเล่นคอมแพกดิสก์ เครื่องเล่นเทปคาสเซส สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก หรือเครื่องดนตรีต่าง ๆ ก็จัดว่าเป็นอุปกรณ์ภาคสัญญาณเข้า หรือ Input ที่จะก่อให้เกิดเสียง เพื่อเตรียมส่งไปประมวลผลในภาคขยายสัญญาณ
 2. ภาคสัญญาณขยาย (Amplifier) เป็นภาคที่รับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าความถี่เสียงจากภาคสัญญาณเข้า แล้วนำมาประมวลผล ปรับแต่งและขยายสัญญาณให้มีความแรงขึ้น และเตรียมที่จะส่งต่อไปยังภาคสุดท้าย คือ ภาคสัญญาณออกนั่นเอง โดยอุปกรณ์ในภาคสัญญาณขยายนี้ ยกตัวอย่างเช่น มิกเซอร์ พาว์เวอร์มิก อีควอไรเซอร์ พาว์เวอร์แอมป์ เป็นต้น ทั้งนี้ภาคสัญญาณขยายแบ่งออกเป็น 2 วงจร ได้แก่
  - วงจรก่อนการขยาย (Pre Amplifier) จะช่วยปรับแต่งเสียงที่รับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าความถี่เสียงมาจากภาคสัญญาณเข้า จากอุปกรณ์กำเนิดสัญญาณเสียงแบบต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน โดยวงจรนี้จะปรับสัญญาณให้มีความเสถียรก่อนจะส่งไปยังวงจรขยายกำลัง
  - วงจรขยายกำลัง (Power Amplifier) จะรับสัญญาณมาจากวงจรก่อนการขยาย เพื่อขยายกำลังสัญญาณเสียงให้มีความแรงเพิ่มขึ้น อุปกรณ์ที่ใช้ในวงจรนี้ ได้แก่ เครื่องขยายเสียง
 3. ภาคสัญญาณออก (Output) หลังจากรับสัญญาณคลื่นไฟฟ้าความถี่เสียงมาจากภาคสัญญาณขยายแล้ว ภาคส่วนนี้จะทำหน้าที่เปลี่ยนสัญญาณเป็นคลื่นเสียง และกระจายออกไปสู่ผู้ฟัง อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ในภาคสัญญาณออก ได้แก่ เครื่องขยายเสียง และลำโพง นั่นเอง
  เมื่อทราบถึงองค์ประกอบของเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้ว หลายท่านอาจสงสัยว่าการจัดระบบของเครื่องเสียงกลางแจ้งมีเทคนิคในการเลือกใช้และปรับระบบอย่างไรบ้าง ที่จะทำให้ได้คุณภาพเสียงที่ดี ติดตามได้จาก 5 เทคนิคดังต่อไปนี้
  เทคนิคในการเลือกและการปรับระบบเครื่องเสียงกลางแจ้ง

อุปกรณ์เครื่องเสียงเกิดความเสีย

อุปกรณ์เครื่องเสียงเกิดความเสียหายได้

 1. เลือกอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ อุปกรณ์สำหรับชุดเครื่องเสียงกลางแจ้ง ส่วน ใหญ่แล้วคุณภาพและราคามักจะสัมพันธ์กันเสมอ อุปกรณ์ที่มียี่ห้อน่าเชื่อถือ เป็นที่นิยมในระดับสากลหลาย ๆ แบรนด์ ก็อาจจะมีราคาสูง แต่นั่นเพราะการเลือกใช้วัสดุและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ การเลือกซื้อชุดเครื่องเสียงกลางแจ้งนับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ นอกจากงบประมาณที่เหมาะสมกับงานที่จะนำไปใช้แล้วจึงควรคำนึงถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือเป็นอันดับต้นๆ และสิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือ สายสัญญาณก็ควรเลือกใช้แบบคุณภาพดีเช่นเดียวกัน
 2. รู้จักระดับของสัญญาณเสียง ระดับสัญญาณเสียงเป็นสิ่งสำคัญที่คนใช้เครื่องเสียงกลางแจ้งต้องรู้จัก หากจัดลำดับของสัญญาณเสียงผิดจะทำให้เสียงที่ออกมาไม่ได้คุณภาพ แตกพร่า หรืออาจมีเสียงรบกวน ซึ่งระดับสัญญาณเสียงแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
  - ระดับสัญญาณไมโครโฟน ซึ่งเป็นสัญญาณที่ออกมาจากไมโครโฟน หรือเครื่องดนตรีที่มีตัวรับเสียง ระดับสัญญาณเสียงจะต่ำสุดหรือเบาที่สุด และระดับความแรงขึ้นอยู่กับค่าความไวของไมโครโฟน แต่เนื่องจากสัญญาณเสียงระดับนี้มีค่าต่ำมากจึงจำเป็นต้องนำสัญญาณไมโครโฟนนี้มาขยายเพื่อให้ได้ระดับสัญญาณที่เหมาะสม โดยใช้พรีไมค์นั่นเอง
  - ระดับสัญญาณไลน์ ระดับสัญญาณไลน์นี้คือสัญญาณที่ออกจากเครื่องเสียงต่าง ๆ หรือเป็นสัญญาณจากระดับสัญญาณไมโครโฟนที่ถูกขยายมาแล้ว
  - ระดับสัญญาณลำโพง คือระดับสัญญาณเสียงที่สูงที่สุด โดยการนำสัญญาณไลน์มาขยายให้สูงยิ่งขึ้น เพื่อป้อนสัญญาณเข้าสู่ลำโพง กำลังขยายจะมากหรือน้อยก็จะขึ้นอยู่กับกำลังวัตต์ของเพาเวอร์แอมป์ ทั้งนี้ต้องระวังห้ามนำระดับสัญญาณลำโพงไปเข้าช่องสัญญาณไลน์หรือช่องสัญญาณไมโครโฟนเด็ดขาด เพราะระดับสัญญาณมีความแตกต่างกันมาก อาจจะทำให้
 3. เชื่อมต่อระบบให้ถูกต้อง รูปแบบสัญญาณเสียงมีความสำคัญสำหรับการต่อระบบเสียง ซึ่งรูปแบบสัญญาณเสียงนั้นมี 2 รูปแบบ ได้แก่ แบบบาลานซ์ (Balance) และแบบอันบาลานซ์ (Unbalance) เครื่องเสียงกลางแจ้งนั้นควรทำรูปแบบสัญญาณเสียงให้เป็นแบบบาลานซ์ เพื่อขจัดเสียงรบกวนในระบบ และมีข้อดีคือ ให้ความดังของเสียงเพิ่มขึ้นและให้เสียงที่สะอาด เพราะระดับสัญญาณแบบบาลานซ์นั้นอยู่ในระดับ +4dBu ส่วนระดับสัญญาณแบบอันบาลานซ์ อยู่ที่ระดับ -10dBv ซึ่งต่ำกว่าแบบบาลานซ์มาก อุปกรณ์ที่จะแปลงสัญญาณให้เป็นแบบบาลานซ์ได้นั้น ต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า DI Box ในการช่วยแปลงสัญญาณ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยให้ระบบเสียงมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น
 4. จัดระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ จำนวนผู้ฟัง และวัตถุประสงค์ของงาน ฯลฯ
 5. ใช้โปรแกรมวิเคราะห์เสียงเข้ามาช่วย ซึ่งโปรแกรมวิเคราะห์เสียงจะช่วยให้เห็นช่วงความถี่และเฟสได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถดูระดับความดังได้ตลอด โดยหูคนเรานั้นยิ่งฟังนาน ๆ ก็จะสูญเสียการได้ยินไปส่วนหนึ่ง การมีโปรแกรมเข้ามาช่วยจึงเป็นการดีที่จะทำให้สามารถตัดสินใจในการปรับแต่งเสียงได้ง่ายยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามการเลือกใช้เครื่องเสียงกลางแจ้งถือเป็นการลงทุนไปกับอุปกรณ์ที่ค่อนข้างมีราคาสูง แต่ก็ถือเป็นการลงทุนระยะยาวด้วย เมื่อได้รู้จักองค์ประกอบต่าง ๆ และเทคนิคการเลือกและการปรับระบบเครื่องเสียงกลางแจ้งแล้วก็อย่าลืมหมั่นดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามวิธีของแต่ละประเภท เพื่อเป็นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชิ้นนั่นเอง

Showing 1–100 of 205 results

AUDAC AXIR/OB ลำโพงคอลัมน์ 12 x 2″ 240W

฿31,458.00
AUDAC AXIR/OB ลำโพงคอลัมน์ 12 x 2" 240W สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ซึ่งเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งที่หลากหลาย ซึ่งการได้ยินเสียงดนตรีและเสียงพูดเป็นสิ่งสำคัญ

AUDAC AXIR/OW ลำโพงคอลัมน์ 12 x 2″ 240W

AUDAC AXIR/OW ลำโพงคอลัมน์ 12 x 2" 240W สำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ซึ่งเหมาะกับการใช้งานกลางแจ้งที่หลากหลาย ซึ่งการได้ยินเสียงดนตรีและเสียงพูดเป็นสิ่งสำคัญ

BOSE RoomMatch® RMS215 ลำโพงไลน์อาร์เรย์ 2×15″ 4,000W

BOSE RoomMatch® RMS215 ลำโพงไลน์อาร์เรย์ 2×15" 4,000W ออกแบบมาเพื่อขยายการตอบสนองความถี่ต่ำของอาร์เรย์ Bose RoomMatch เป็น 40 Hz เป็นหลัก

CROWN 135MA มิกเซอร์แอมป์ เพาเวอร์แอมป์ 70V/100V

฿14,000.00
สินค้า CROWN 135MA มิกเซอร์แอมป์ 70V/100V เป็นเครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบผสมมูลค่าสูงสำหรับเสียงเชิงพาณิชย์ มีเอาต์พุต 8 โอห์มและแรงดันคงที่

CROWN 160MA มิกเซอร์แอมป์ เพาเวอร์แอมป์

฿23,200.00
สินค้า CROWN 160MA มิกเซอร์แอมป์ แบบ 70V/100V 60 วัตต์ 4 input เหมาสำหรับเปิดเพลงแบ็คกราวนด์ และเพลงรอสาย การปิดเสียงลำดับความสำคัญโดย VOX หรือสวิตช์ภายนอก

CROWN CDi 1000 เครื่องขยายเสียง 2 ชาแนล 500 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์

Original price was: ฿66,600.00.Current price is: ฿40,900.00.
สินค้า CROWN CDi 1000 เครื่องขยายเสียง 2 ชาแนล 500 วัตต์ โครงสร้างเหล็กที่ทนทานและน้ำหนักเบา ติดตั้งกับแร็คได้ ให้เสียงที่ดีเยี่ยมโดยมีความผิดเพี้ยนต่ำ

CROWN CDi 2000 เครื่องขยายเสียง 2 ชาแนล 800 วัตต์ เพาเวอร์แอมป์

Original price was: ฿90,400.00.Current price is: ฿55,900.00.
สินค้า CROWN CDi 2000 เครื่องขยายเสียง 2 ชาแนล 800 วัตต์ โครงสร้างเหล็กที่ทนทานและน้ำหนักเบา ติดตั้งกับแร็คได้ ให้เสียงที่ดีเยี่ยมโดยมีความผิดเพี้ยนต่ำ

CROWN CDi 4000 เครื่องขยายเสียง 1200W เพาเวอร์แอมป์

฿119,700.00
สินค้า CROWN CDi 4000 เครื่องขยายเสียง 1200W @ 4Ω, 70V/140V Power Amplifier เป็นเครื่องมือระดับมืออาชีพ มีความทนทานและน้ำหนักเบา

CROWN CDi 6000 เครื่องขยายเสียง 2100W เพาเวอร์แอมป์

฿207,400.00
สินค้า CROWN CDi 6000 สองช่องสัญญาณ, 2100W @ 4Ω, 70V/140V Power Amplifier เป็นเครื่องมือระดับมืออาชีพ มีความทนทานและน้ำหนักเบา

CROWN CT 4150 4-channel, 125W เพาเวอร์แอมป์

฿72,000.00
สินค้า CROWN CT 4150 4-channel, 125W @ 4Ω Power Amplifier รวมเอาสเตจไดรฟ์แอมพลิฟายเออร์เข้ากับสเตจเอาท์พุตกำลังซึ่งหลอมรวมทุกอย่างให้เป็นชิปขนาดจิ๋ว

CROWN CT 475 4-Channel 75W เพาเวอร์แอมป์

฿63,000.00
สินค้า CROWN CT 475 ใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพโดยธรรมชาติของสเตจเอาต์พุต Class D ในขณะที่ยังคงรักษาลักษณะเสียงที่ยอดเยี่ยมไว้

CROWN CT 8150 8-channel, 125W เพาเวอร์แอมป์

฿143,400.00
สินค้า CROWN CT 8150 Eight-channel, 125W @ 4Ω Power Amplifier รวมเอาสเตจไดรฟ์แอมพลิฟายเออร์เข้ากับสเตจเอาท์พุตกำลังซึ่งหลอมรวมทุกอย่างให้เป็นชิปขนาดจิ๋ว

CROWN CT 875 8-channel, 75W เพาเวอร์แอมป์

฿100,400.00
สินค้า CROWN CT 875 Eight-channel, 75W @ 4Ω Power Amplifier รวมเอาสเตจไดรฟ์แอมพลิฟายเออร์เข้ากับสเตจเอาท์พุตกำลังรวมทุกอย่างไว้ในชิปที่มีขนาดเท่ากับเล็กน้อย

CROWN DCi 2|1250 2-channel, 1250W เพาเวอร์แอมป์

฿168,200.00
สินค้า CROWN DCi 2|1250 Two-channel, 1250W @ 4Ω Analog Power Amplifier, 70V/100V ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของอุตสาหกรรม

CROWN DCi 2|1250N 2-channel, 1250W เพาเวอร์แอมป์

฿168,200.00
สินค้า CROWN DCi 2|1250N 2-channel, 1250W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V สำหรับการติดตั้งประสิทธิภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

CROWN DCi 2|2400N 2-channel, 2400W เพาเวอร์แอมป์

฿333,600.00
สินค้า CROWN DCi 2|2400N 2-channel, 2400W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V สำหรับการติดตั้งประสิทธิภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

CROWN DCi 2|300 2-channel, 300W เพาเวอร์แอมป์

฿75,700.00
สินค้า CROWN DCi 2|300 Two-channel, 300W @ 4Ω Analog Power Amplifier, 70V/100V ได้รับการออกแบบ ออกแบบ และผลิตตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของอุตสาหกรรม

CROWN DCi 2|300N 2-channel, 300W

฿112,100.00
สินค้า CROWN DCi 2|300N Two-channel, 300W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V สำหรับการติดตั้งประสิทธิภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

CROWN DCi 2|600 2-channel, 600W

฿112,100.00
สินค้า CROWN DCi 2|600 Two-channel, 600W @ 4Ω Analog Power Amplifier; 70V/100V ได้รับการออกแบบ ออกแบบ และผลิตตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของอุตสาหกรรม

CROWN DCi 2|600N 2-channel, 600W

฿145,600.00
สินค้า CROWN DCi 2|600N Two-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V สำหรับการติดตั้งประสิทธิภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

CROWN DCi 4|1250 4-channel, 1250W

฿287,400.00
สินค้า CROWN DCi 4|1250 Four-channel, 1250W @ 4Ω Analog Power Amplifier, 70V/100V ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของอุตสาหกรรม

CROWN DCi 4|1250DA 4-channel, 1250W

฿346,100.00
สินค้า CROWN DCi 4|1250DA Four-channel, 1250W @ 4Ω Power Amplifier ให้การผสมผสานที่สมดุลของกำลังขับ จำนวนช่อง และความยืดหยุ่นในการโหลดลำโพง

CROWN DCi 4|1250N 4-channel, 1250W

฿346,100.00
สินค้า CROWN DCi 4|1250N 4-channel, 1250W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V สำหรับการติดตั้งประสิทธิภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

CROWN DCi 4|2400N 4-channel, 2400W

฿556,200.00
สินค้า CROWN DCi 4|2400N 4-channel, 2400W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V สำหรับการติดตั้งประสิทธิภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

CROWN DCi 4|300 4-channel, 300W

฿123,300.00
สินค้า CROWN DCi 4|300 Four-channel, 300W @ 4Ω Analog Power Amplifier, 70V/100V ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของอุตสาหกรรม

CROWN DCi 4|300DA 4-channel, 300W

฿188,400.00
สินค้า CROWN DCi 4|300DA Four-channel, 300W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V ประสิทธิ์ภาพสูง

CROWN DCi 4|300N 4-channel, 300W

฿171,000.00
สินค้า CROWN DCi 4|300N Four-channel, 300W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V สำหรับการติดตั้งประสิทธิภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

CROWN DCi 4|600 4-channel, 600W

฿185,000.00
สินค้า CROWN DCi 4|600 Four-channel, 600W @ 4Ω Analog Power Amplifier, 70V/100V ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของอุตสาหกรรม

CROWN DCi 4|600N 4-channel, 600W

฿238,300.00
สินค้า CROWN DCi 4|600N Four-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V สำหรับการติดตั้งประสิทธิภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

CROWN DCi 8|300 8-channel, 300W

฿246,700.00
สินค้า CROWN DCi 8|300 Eight-channel, 300W @ 4Ω Analog Power Amplifier, 70V/100V ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของอุตสาหกรรม

CROWN DCi 8|300DA 8-channel, 300W

฿340,000.00
สินค้า CROWN DCi 8|300DA Four-channel, 300W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V ประสิทธิ์ภาพสูง

CROWN DCi 8|300N 8-channel, 300W

฿340,000.00
สินค้า CROWN DCi 8|300N 8-channel, 300W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100Vสำหรับการติดตั้งประสิทธิภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

CROWN DCi 8|600 8-channel, 600W

฿370,100.00
สินค้า CROWN DCi 8|600 Eight-channel, 600W @ 4Ω Analog Power Amplifier, 70V/100V ได้รับการออกแบบและผลิตตามมาตรฐานคุณภาพสูงสุดของอุตสาหกรรม

CROWN DCi 8|600DA 8-channel, 600W

฿506,800.00
สินค้า CROWN DCi 8|600DA Eight-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with Dante™ / AES67 Networked Audio, and 70V/100V ความสามารถขั้นสูงของแอมป์

CROWN DCi 8|600N 8-channel, 600W

฿506,800.00
สินค้า CROWN DCi 8|600N 8-channel, 600W @ 4Ω Power Amplifier with BLU link, 70V/100V สำหรับการติดตั้งประสิทธิภาพสูงที่ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ

CROWN I-Tech 12000HD 2-channel, 4500W

฿528,700.00
สินค้า CROWN I-Tech 12000HD 2-channel, 4500W @ 4Ω Power Amplifier ระดับมืออาชีพที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาดปัจจุบัน I-Tech HD ทำให้คุณมีแอมป์ที่ทำงานได้ดีเกินคาด

CROWN I-Tech 4x3500HD 4-channel, 4000W

฿627,600.00
สินค้า CROWN I-Tech 4x3500HD 4-channel, 4000W @ 4Ω Power Amplifier กำหนดเส้นทางไปยังเอาต์พุตใดก็ได้จากทั้งหมด 4 ช่อง แต่ละช่องมีคุณลักษณะที่สมบูรณ์

CROWN I-Tech 5000HD 2-channel, 2500W

฿352,600.00
สินค้า CROWN I-Tech 5000HD 2-channel, 2500W @ 4Ω Power Amplifier ระดับมืออาชีพที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาดปัจจุบัน I-Tech HD คุณมีแอมป์ที่ทำงานได้ดีเกินคาด

CROWN I-Tech 9000HD 2-channel, 3500W

฿425,900.00
สินค้า CROWN I-Tech 9000HD 2-channel, 3500W @ 4Ω Power Amplifier ระดับมืออาชีพที่ล้ำสมัยที่สุดในตลาดปัจจุบัน I-Tech HD ทำให้คุณมีแอมป์ที่ทำงานได้ดีเกินคาด

CROWN T10 เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์

Original price was: ฿68,400.00.Current price is: ฿41,900.00.
สินค้า CROWN T10 เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ 2 Ch 1,350W @ 4Ω บริดจ์โหมดสเตอริโอโมโนคู่ขนาน ช่องทางการทำงาน สถานะการตัดและข้อผิดพลาด

CROWN T3 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชลแนล 450 วัตต์

Original price was: ฿21,100.00.Current price is: ฿12,900.00.
สินค้า CROWN T3 เพาเวอร์แอมป์ 2 แชลแนล 450 วัตต์ เป็นเพาเวอร์แอมป์ระดับมืออาชีพที่ออกแบบโดย CROWN สำหรับสถานบันเทิงโรงภาพยนตร์

CROWN T5 เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์

Original price was: ฿25,500.00.Current price is: ฿15,900.00.
สินค้า CROWN T5 เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ เป็นเพาเวอร์แอมป์ระดับมืออาชีพที่ออกแบบโดย CROWN สำหรับสถานบันเทิงโรงภาพยนตร์

CROWN T7 เครื่องขยายเสียง 2 ch 950W

Original price was: ฿37,700.00.Current price is: ฿22,900.00.
สินค้า CROWN T7 เครื่องขยายเสียง 2 ch 950 วัตต์ ที่ 4 โอมห์ เป็นเพาเวอร์แอมป์ระดับมืออาชีพที่ออกแบบโดย CROWN สำหรับสถานบันเทิงโรงภาพยนตร์

CROWN XLi 1500 เครื่องขยายเสียง 2 ch 2x330W

Original price was: ฿27,000.00.Current price is: ฿16,900.00.
สินค้า CROWN XLi 1500 เครื่องขยายเสียง 2 ch 2x330 วัตต์ วงจรที่ทนทานและอนาล็อก ราคาสมเหตุสมผล เพาเวอร์แอมป์ที่ทรงพลังและทรงพลัง

CROWN XLI 2500 เครื่องขยายเสียง 2 ch 2 x 750W

Original price was: ฿41,100.00.Current price is: ฿25,900.00.
สินค้า CROWN XLI 2500 เครื่องขยายเสียง 2 ch 2 x 750W เครื่องขยายเสียง 2 ch 2 x 750 วัตต์ วงจรที่ทนทานและอนาล็อก ราคาสมเหตุสมผล เพาเวอร์แอมป์ที่ทรงพลัง

CROWN XLI 3500 เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์

Original price was: ฿67,700.00.Current price is: ฿39,900.00.
สินค้า CROWN XLI 3500 เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ การระบายความร้อนด้วยอากาศบังคับอย่างมีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการสะสมความร้อนที่มากเกินไป

CROWN XLi 800 เครื่องขยายเสียง 2 ch 2x200W

Original price was: ฿22,400.00.Current price is: ฿13,900.00.
สินค้า CROWN XLi 800 เครื่องขยายเสียง 2 ch 2x200W วงจรที่ทนทานและอนาล็อก ราคาสมเหตุสมผล เพาเวอร์แอมป์ที่ทรงพลังและทรงพลัง

CROWN XLS 1002 เพาเวอร์แอมป์เครื่องขยายเสียง

Original price was: ฿30,300.00.Current price is: ฿17,900.00.
สินค้า CROWN XLS 1002 เพาเวอร์แอมป์เครื่องขยายเสียง แอมป์ Class D พร้อมเทคโนโลยี DriveCore ประสิทธิภาพสูงพิเศษของ Crown มีน้ำหนักน้อยกว่า 5 กก.

CROWN XLS 1502 เครื่องขยายเสียง 2 ch 525W

Original price was: ฿33,200.00.Current price is: ฿19,900.00.
สินค้า CROWN XLS 1502 เครื่องขยายเสียง 2 ch 525W XLS 1502 พาวเวอร์แอมป์ ขนาด 2 Channel กำลังขับ 525W ที่ 4Ω พัดลมระบายอากาศป้องกันความร้อนที่มากเกินไป

CROWN XLS 2002 เครื่องขยายเสียง Two-channel 650W

Original price was: ฿44,300.00.Current price is: ฿26,900.00.
 CROWN XLS 2002 เครื่องขยายเสียงแอมป์ขนาด 2 Channel ขับ 650W ที่พัดลมระบายอากาศที่มีประสิทธิภาพช่วยป้องกันการสะสมความร้อนที่มากเกินไป

CROWN XTi 1002 เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ 500W

Original price was: ฿53,900.00.Current price is: ฿32,900.00.
สินค้า CROWN XTi 1002 เครื่องขยายเสียง เพาเวอร์แอมป์ 500W ซอฟต์แวร์ควบคุม HiQnet Subharmonic Synth ลิมิตเตอร์ Peakx Plus™

CROWN XTi 2002 เครื่องขยายเสียง 2 ch x 800W

Original price was: ฿68,100.00.Current price is: ฿40,900.00.
สินค้า CROWN XTi 2002 เครื่องขยายเสียง 2 ch x 800W Subharmonic Synth ที่ได้รับการปรับปรุงให้ผู้ใช้ควบคุมความถี่ และประเภทตัวกรองสำหรับการปรับจูนเฉพาะระบบ

CROWN XTi 4002 เครื่องขยายเสียง 2 CH 1200W

Original price was: ฿95,100.00.Current price is: ฿57,900.00.
สินค้า CROWN XTi 4002 เครื่องขยายเสียง 2 CH 1200W ได้รับการปรับปรุงให้ผู้ใช้ควบคุมความถี่ และประเภทตัวกรองสำหรับการปรับจูนเฉพาะระบบ

CROWN XTi 6002 เครื่องขยายเสียง 2100W

Original price was: ฿173,500.00.Current price is: ฿104,900.00.
สินค้า CROWN XTi 6002 เครื่องขยายเสียง 2100W ได้รับการปรับปรุงให้ผู้ใช้ควบคุมความถี่ และประเภทตัวกรองสำหรับการปรับจูนเฉพาะระบบ

dBtechnologies DVA T12 ลำโพงไลน์อาร์เรย์ 12″ 1500W มีแอมป์

฿260,908.00
สินค้า dBtechnologies DVA T12 ลำโพงไลน์อาร์เรย์ 12" 1500W มีแอมป์ ออกแบบสามทางแบบแอคทีฟ ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและติดตั้งเหมือนกับรุ่นก่อนหน้า

dBtechnologies VIO L208 ลำโพงไลน์อาร์เรย์ 2×8″ 1800W มีแอมป์

฿268,644.00
สินค้า dBtechnologies VIO L208 ลำโพงไลน์อาร์เรย์ 2×8" 1800W มีแอมป์แบบแอกทีฟ 2 ทาง ปล่อยเสียงที่สอดคล้องกันอย่างดี มาจากประมวลผลเสียงขั้นสูงพร้อมตัวกรอง FIR

dBtechnologies VIO L210 ลำโพง Active ไลน์อาร์เรย์ 2×10″ 1800W

฿328,532.00
สินค้า dBtechnologies VIO L210 ลำโพง Active ไลน์อาร์เรย์ 2x10" 1800W เครือข่ายพร้อมพอร์ต RDNET ในตัว DSP ขั้นสูงพร้อมตัวกรอง FIR

dbx 1231V กราฟฟิกอีคิว 31 แบนด์

Original price was: ฿32,300.00.Current price is: ฿22,900.00.
สินค้า DBX 1231V โปรเซสเซอร์ สามารถตั้งค่าการ Boost /Cut ได้ +/- 6dB หรือ +/- 15dB เลือกใช้งานในการปรับแต่งค่าได้อย่างแม่นยำ

DBX 223XSV โปรเซสเซอร์

Original price was: ฿12,100.00.Current price is: ฿8,490.00.
สินค้า DBX 223XSV โปรเซสเซอร์ สวิตช์โหมดสำหรับการทำงานแบบสเตอริโอ 2 ทางหรือโมโน 3 ทาง ความถี่สูง 40Hz (ความถี่ต่ำ) กรองทั้งสองช่อง

DBX 231SV โปรเซสเซอร์

Original price was: ฿13,500.00.Current price is: ฿8,900.00.
สินค้า DBX 231SV โปรเซสเซอร์ เป็นอีควอไลเซอร์แบบ 31-Band 2 ช่อง ที่มีความถี่ในการปรับเสียงแบบ 1/3-octave, สามารถปรับระดับอินพุตได้

DBX 234XSV โปรเซสเซอร์

Original price was: ฿16,200.00.Current price is: ฿9,900.00.
สินค้า DBX 234XSV โปรเซสเซอร์ 2/3 ทาง แบบสเตอริโอ, 4 ทาง แบบโมโน Stereo 2/3 Way Mono 4-Way Crossover ความถี่สูง 40Hz (ความถี่ต่ำ) กรองทั้งสองช่อง

DBX 266XSV โปรเซสเซอร์

Original price was: ฿8,600.00.Current price is: ฿5,900.00.
สินค้า DBX 266XSV โปรเซสเซอร์ ขนาด 2 Channel พร้อมภาค Limiter ช่วยคุณควบคุม Dynamic ของเสียงเพื่อสร้างเสียงที่เป็นมืออาชีพ สามารถควบคุมความดังให้ smooth

DBX AFS2-V เครื่องป้องกันเสียงฟีดแบค (เครื่องลดการหวีดหอนของไมค์)

Original price was: ฿25,300.00.Current price is: ฿17,900.00.
สินค้า DBX AFS2-V เครื่องป้องกันเสียงฟีดแบค (เครื่องลดการหวีดหอนของไมค์) ฟังก์ชั่นการตั้งค่าวิซาร์ด จอ LCD แบบเต็ม อินพุตและเอาต์พุต XLR และ TRS

DBX DriveRack PA2 โปรเซสเซอร์ปรับแต่งเสียงลำโพง

Original price was: ฿33,800.00.Current price is: ฿21,900.00.
สินค้า DBX DriveRack PA2 โปรเซสเซอร์ปรับแต่งเสียงลำโพง ทุกฟังก์ชั่นจะไม่พลาดการควบคุมอีกต่อไปด้วย Application ผ่าน WiFi กับ Mobile Device

DBX DriveRack VENU360 เครื่องมือปรับแต่งเสียงลำโพง

Original price was: ฿67,600.00.Current price is: ฿47,900.00.
สินค้า DBX DriveRack VENU360 เครื่องมือช่วยปรับแต่งเสียงลำโพง ตัวจัดการทั้งความถี่หรือสัญญาณเสียง ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

Dynacord C1300FDi เพาเวอร์แอมป์ 320W

฿59,000.00
Dynacord C1300FDi เพาเวอร์แอมป์ ประกาศ 2 แชนแนล คลาส AB มี DSP แบบออนบอร์ดเทคโนโลยี FIR-Drive ให้คุณภาพเสียงมีที่ดี เหมาะสำหรับติดตั้งแบบถาวร สินค้าส่งฟรีทั่วประเทศ

Dynacord C1800FDi เพาเวอร์แอมป์ 450W

฿76,200.00
Dynacord C1800FDi เพาเวอร์แอมป์ สำหรับการติดตั้งโดยเฉพาะปรับให้สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงใช้งานอิมพีแดนซ์ต่ำ สามารถขับสายลำโพง 100 V ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงเอาท์พุท สินค้าส่งฟรีทั่วประเทศ

Dynacord C2800FDi เพาเวอร์แอมป์ 650W

฿94,500.00
Dynacord C2800FDi เพาเวอร์แอมป์ สำหรับการติดตั้งโดยเฉพาะซึ่งได้รับการปรับให้เหมาะสมสำหรับการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน นอกเหนือจากการใช้งานอิมพีแดนซ์ต่ำ (2 โอห์ม 4 โอห์มหรือ 8 โอห์ม) C2800FDi สามารถขับสายลำโพง 100 V ได้โดยตรง (‑1.5 dB) โดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงเอาท์พุ

Dynacord C3600FDi เพาเวอร์แอมป์ 900W

฿110,300.00
Dynacord C3600FDi เพาเวอร์แอมป์ สำหรับการติดตั้งโดยเฉพาะปรับให้สามารถทำงานได้ 24 ชั่วโมงใช้งานอิมพีแดนซ์ต่ำ สามารถขับสายลำโพง 100 V ได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้หม้อแปลงเอาท์พุท สินค้าส่งฟรีทั่วประเทศ

Dynacord L1300FD เพาเวอร์แอมป์ 650W

฿45,600.00
เพาเวอร์แอมป์พร้อม DSP กำลังขับ 650วัตต์ที่ 4 โอมห์ มี FIR ควบคุมง่ายด้วยโปรแกรม

Dynacord L1800FD เพาเวอร์แอมป์ 950W

฿56,600.00
เพาเวอร์แอมป์พร้อม DSP กำลังขับ 950วัตต์ที่ 4 โอมห์ มี FIR ควบคุมง่ายด้วยโปรแกรม

Dynacord L2800FD เพาเวอร์แอมป์ 1400W

฿68,800.00
เพาเวอร์แอมป์พร้อม DSP กำลังขับ 1400วัตต์ที่ 4 โอมห์ มี FIR ควบคุมง่ายด้วยโปรแกรม

Dynacord L3600FD เพาเวอร์แอมป์ 1800W

฿93,300.00
เพาเวอร์แอมป์พร้อม DSP กำลังขับ 1800วัตต์ที่ 4 โอมห์ มี FIR ควบคุมง่ายด้วยโปรแกรม

Electro-Voice EV EVOLVE 30M ลำโพงคอลัมน์ มีมิกซ์ดิจิตอลในตัว (สีขาว)

฿76,291.00
EV EVOLVE 30M ลำโพงคอลัมน์ มีมิกซ์ดิจิตอลในตัว 8 ช่อง สินค้าระดับเกรดพรีเมี่ยม ให้คุณเสียงความชัดสูงสุด มีบริการให้คำแนะนำในการใช้งาน

Electro-Voice EV EVOLVE 30M ลำโพงคอลัมน์ มีมิกซ์ดิจิตอลในตัว (สีดำ)

Original price was: ฿72,700.00.Current price is: ฿52,900.00.

EVOLVE 30M

Portable powered column system

 • ผสมผสานการแสดงของคุณอย่างมืออาชีพ
 • เพิ่มประสิทธิภาพทุกรายละเอียดของเสียงของคุณ
 • ครอบคลุมเสียงได้ทั้งห้อง
 • ติดตั้งง่าย
 • พกพาได้ง่าย
 • มีทั้งสีดำและขาว

Electro-Voice EV EVOLVE 50M ลำโพงคอลัมน์ มีมิกซ์ดิจิตอลในตัว

Original price was: ฿124,300.00.Current price is: ฿96,200.00.
ลำโพงคอลัมน์มีมิกซ์ดิจิตอลในตัว ดอกลำโพงขนาด 3.5นิ้วจำนวน 8 ดอก ลำโพงเสียงต่ำขนาด 12นิ้ว กำลังขับ 1000วัตต์ ความดังสูงสุด 127dB เหมาะกับห้องขนาดไม่เกิน 200ตรม.

Electro-Voice EV PA1250T เพาเวอร์แอมป์ 270W

฿43,400.00
EV PA1250T เพาเวอร์แอมป์ เป็นเครื่องขยายเสียงจาก EV ในตระกุล PA-SerieT มีกำลังขับ 1 x 270 วัตต์/4 Ohms,70V/100V,Compact 2 RU design, Selectable 50 Hz or 300 Hz high-pass filter,Thermal protection, peak limiting, turn-on delay สินค้าส่งฟรีทั่วประเทศ

Electro-Voice EV PA2250T เพาเวอร์แอมป์ 270W

฿59,000.00
EV PA2250T เพาเวอร์แอมป์ ประสิทธิภาพสูง ระดับมืออาชีพ ตอบสนองความต้องการของการใช้งานระยะยาวที่มีความทนทานสูงมี สินค้าส่งฟรีทั่วประเทศ

Electro-Voice EV PA2400T เพาเวอร์แอมป์ 430W

฿73,500.00
EV PA2400L เพาเวอร์แอมป์ ประสิทธิภาพสูงที่เชื่อถือได้ ระบบอิมพีแดนซ์ต่ำหรือแบบกระจายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเสริมกำลังเสียง สินค้าส่งฟรีทั่วประเทศ

Electro-Voice EV PA2450L เพาเวอร์แอมป์ 450W

฿47,600.00
EV PA2450L เพาเวอร์แอมป์ คุณภาพสูงที่เชื่อถือได้ สำหรับการติดตั้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเสริมกำลังเสียง และความปลอดภัยในชีวิต 450 W สินค้าส่งฟรีทั่วประเทศ

Electro-Voice EV PA4150L เพาเวอร์แอมป์ 160W

฿56,300.00
EV PA4150L เพาเวอร์แอมป์ คุณภาพเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเสริมกำลังเสียง เพจจิ้ง และให้ความปลอดภัย 150 W สินค้าส่งฟรีทั่วประเทศ

Electro-Voice EV Q1212-230V เพาเวอร์แอมป์ 1200W

฿91,600.00
EV Q1212-230V เพาเวอร์แอมป์ 2 x 1200 W @ 4 Ohms และ 2 x 1800 W @ 2 Ohms Q1212 มอบแรงม้าเพื่อท้าทาย P3000 ในตำนาน และ มีน้ำหนักเบา สินค้าส่งฟรีทั่วประเทศ

Electro-Voice EV Q44-II-230V เพาเวอร์แอมป์ 450W

฿48,600.00
EV Q44-II-230V เพาเวอร์แอมป์ P-Series มาตรฐานของ EV รับประกันโครงสร้างและเอาต์พุตคุณภาพสูงด้วยกำลังไฟฟ้าสูงสุด 2x450 วัตต์ที่ 4 โอห์ม สินค้าส่งฟรีทั่วประเทศ

Electro-Voice EV Q99-230V เพาเวอร์แอมป์ 900W

฿74,400.00
EV Q99-230V เพาเวอร์แอมป์ มีจากการออกแบบ Class-H ที่กะทัดรัดและมีประสิทธิภาพสูง ด้วยกำลังส่ง 2 x 900 W @ 4 Ohms และ 2 1500 W @ 2 Ohms สินค้าส่งฟรีทั่วประเทศ

FONESTAR FR-525T ลำโพงสนามหญ้า 5 นิ้ว 25 วัตต์

฿8,000.00
สินค้า FONESTAR FR-525T ลำโพงสนามหญ้า 5 นิ้ว 25 วัตต์ เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้งเช่น ในสวนสาธารณะ สนามกอล์ฟ โรงแรม ศูนย์การค้า

FONESTAR FR-620T ลำโพงสนามหญ้า 5″ 40 W

฿4,445.00
สินค้า FONESTAR FR-620T ลำโพงสนามหญ้า 5" 40 W 100 V ออกแบบมาเป็นทรงหิน เพื่อไม่ให้กระทบกับสายตา ป้องกันระดับ IP-56 เหมาะกับการใช้งานในพื้นที่กลางแจ้ง

JBL BEYOND1 180W

Original price was: ฿44,100.00.Current price is: ฿27,900.00.
สินค้า JBL BEYOND1 ออกแบบมาสำหรับแอพพลิเคชั่นคาราโอเกะคลับขนาดเล็กและสมาร์ทโฮมที่ต้องการคุณภาพเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของ JBL

JBL BEYOND3 360W

Original price was: ฿56,300.00.Current price is: ฿34,900.00.
สินค้า JBL BEYOND3 แอมพลิฟายเออร์ในตัวแบบดิจิตอล 2 ช่องสัญญาณ 360W ออกแบบมาเพื่อคลับขนาดเล็กและแอพพลิเคชั่นคาราโอเกะในบ้านอัจฉริยะที่ให้คุณภาพดี

JBL Control 23-1 ลำโพงติดผนัง 3″ 100W

Original price was: ฿22,600.00.Current price is: ฿15,900.00.
สินค้า JBL Control 23-1 ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 3" 100W คุณลักษณะเกี่ยวกับเสียงที่สมบูรณ์ การครอบคลุมที่กว้าง การกระจายที่สม่ำเสมอ การติดตั้งแบบอเนกประสงค์

JBL Control 25-1 ลำโพงติดผนัง 5″ 100W

Original price was: ฿30,400.00.Current price is: ฿21,900.00.
สินค้า JBL Control 25-1 ลำโพงติดผนัง 2 ทาง 5" 100W คุณลักษณะเกี่ยวกับเสียงที่สมบูรณ์ การครอบคลุมที่กว้าง การกระจายที่สม่ำเสมอ การติดตั้งแบบอเนกประสงค์

JBL Control 28-1 ลำโพงติดผนัง 8″ 240W

Original price was: ฿45,600.00.Current price is: ฿33,800.00.
สินค้า JBL Control 28-1 ลำโพงติดผนัง 8" 240W คุณลักษณะเกี่ยวกับเสียงที่สมบูรณ์ การครอบคลุมที่กว้าง การครอบคลุมที่สม่ำเสมอ การติดตั้งแบบอเนกประสงค์

JBL Control 85M ลำโพงสนามสำหรับในสวน 5.25″

Original price was: ฿19,500.00.Current price is: ฿11,900.00.
สินค้า JBL Control 85M ลำโพงสนามสำหรับในสวน 5.25″ สามารถใช้งานได้หลากหลาย เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก กล่องหุ้มโพลีเอทิลีนที่ทนทานต่อสภาพอากาศสูง

JBL Control 88M ลำโพงสนามหญ้า 8″ 120W

Original price was: ฿29,300.00.Current price is: ฿17,900.00.
สินค้า JBL Control 88M ออกแบบให้ติดตั้งบนพื้นหรือบนพื้นดิน ลำโพง เช่น ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก มีความเที่ยงตรงสูงพร้อมช่วงความถี่กว้าง 47Hz - 16kHz

JBL EON712 ลำโพงมีแอมป์ 12″ 1300W

Original price was: ฿44,100.00.Current price is: ฿26,900.00.
สินค้า JBL EON712 ตู้ลำโพง 12 นิ้ว 1300 วัตต์ มีบลูทูธ 5.0 DPS มิกเซอร์พร้อมแอมป์ในตัว ให้คุณภาพพิเศษในแพ็คเกจแบบพกพา ใช้เทคโนโลยี waveguide ขั้นสูงของ JBL

JBL EON715 ลำโพง 15″

Original price was: ฿48,100.00.Current price is: ฿28,900.00.
สินค้า JBL EON715 ลำโพง PA ขนาด 15 นิ้วพร้อม Bluetooth ใช้เทคนิคการออกแบบและการวัดที่ล้ำสมัยพิเศษเฉพาะเพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุด

JBL EON718S ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 18″ 1500W พร้อมแอมป์

Original price was: ฿85,200.00.Current price is: ฿52,900.00.
สินค้า JBL EON718S ลำโพงซับวูฟเฟอร์ 18 นิ้ว 1500 วัตต์ พร้อม DPS, มิกเซอร์พร้อมแอมป์ในตัว ที่มีความยืดหยุ่นสูง ใช้งานง่าย ให้คุณภาพเหนือชั้นในแพ็คเกจแบบพกพา

JBL IRX ONE ลำโพง Active Column พร้อมดิจิตอลมิกเซอร์

Original price was: ฿54,900.00.Current price is: ฿33,900.00.
JBL IRX ONE ลำโพง Active Column พร้อมดิจิตอลมิกเซอร์ 3 ชาแนล ซับวูฟเฟอร์ Bass Reflex ที่ให้เสียงเบสที่ดี EQ 5 พรีเซ็ต

JBL IRX108BT ลำโพงมีแอมป์ในตัว 8 นิ้ว

Original price was: ฿28,800.00.Current price is: ฿16,900.00.
JBL IRX108BT ตู้ลำโพงมีแอมป์ในตัว 8 นิ้ว JBL IRX108BT มีกำลังขับแอมป์เพาเวอร์แอมป์ 1,300 วัตต์ แรงบิดตั้งแต่ 53 Hz – 20 kHz ความดังสูงสุด 124 dB SPL